krupakee


เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการวิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 2100 - 1008

กิตติกรรมประกาศ

 

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา  2100-1008 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง  พุทธศักราช  2546)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  ฉบับนี้  สำเร็จได้โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย คณะครู  และนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นอย่างดี

                ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง  5  ท่าน ประกอบด้วย  นายอำนาจ  แสงโชติ ตำแหน่ง ครู      วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  นายชะลอ  การทวี  ตำแหน่งครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  นายพิษณุ  คมขำ ตำแหน่งครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย   นายสิริพงษ์  เพชรนาค ตำแหน่งครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี   และนายประดิษฐ์  เจือจาน ตำแหน่งครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ  ตำบลแม่ลอย  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย ที่กรุณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และโครงสร้างของนวัตกรรม  พร้อมทั้ง ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้  ณ  โอกาสนี้       

                คุณค่าอันพึงมีจากการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชางานนิวแมติกส์และ ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา  2100-1008  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช


2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมนี้ ผู้ศึกษาขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ที่พร่ำสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับผู้ศึกษาด้วยความเมตตา  ปรานี  เสมอมา


 

                                                                                                                ภาคี  บุราคร

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานนิวแมติกส์

              และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา  2100-1008 หลักสูตรประกาศนียบัตร

              วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง  พุทธศักราช  2546)  ประเภท

                 วิชาช่างอุตสาหกรรม 

ผู้ศึกษา  ภาคี  บุราคร

ปีที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2552

 

บทคัดย่อ

 

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

เบื้องต้น รหัสวิชา  2100 – 1008 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช  2546)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

ดังนี้  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางานนิวแมติกส์

และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น   รหัสวิชา  2100 – 1008 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานนิวแมติกส์

และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  รหัสวิชา  2100 – 1008  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง  พุทธศักราช  2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  3) เพื่อศึกษา           ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางาน            นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา  2100 – 1008  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง  พุทธศักราช  2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กำหนด               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ  นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัย เทคนิคสุโขทัย  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2552  จำนวน  17  คน  โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา 2100 – 1008 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง  พุทธศักราช  2546) ประเภทวิชา            ช่างอุตสาหกรรม   จำนวน  14  บท  2) แบบประเมินผลคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบทดสอบ          วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา  2100 – 1008             4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นรหัสวิชา 2100 – 1008 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง  พุทธศักราช  2546)   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ (%)            การทดสอบค่าที  (t – test  dependent) และ การทดสอบค่าที (t – test   แบบ  One  Sample)

 

                ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

 

                1.  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางาน                นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา  2100 – 1008  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง  พุทธศักราช  2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 พบว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอนฯ มีประสิทธิภาพโดยรวมจากการทดลองครั้งที่ 1  เท่ากับ  79.73/76.08 และจากการทดลองครั้งที่ 2  เท่ากับ   81.03/75.57

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ  75/75 

                2.  การศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางานนิวแมติกส์และ                ไฮดรอลิกส์เบื้องต้นรหัสวิชา 2100 – 1008  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)              พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง  พุทธศักราช  2546)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  ดังนี้

                   2.1  เปรียบเทียบผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนระหว่างเรียน เทียบกับเกณฑ์         ร้อยละ 75 พบว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนระหว่างเรียน  จำแนก                  รายบทเรียนอยู่ระหว่าง  77.39  ถึง  81.59  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ           ที่ระดับ .01  ส่วนบทเรียนที่ 13  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75               อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                        2.2   เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำแนกรายบทเรียนพบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอยู่ระหว่าง  6.76  ถึง  8.35  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.51 ถึง 1.64 นักเรียนได้คะแนนหลังเรียนอยู่ระหว่าง  11.29  ถึง  11.41  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง  0.69  ถึง  1.11  ซึ่งผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้ง 14 บทเรียน

                        2.3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ75 พบว่า นักเรียนได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.08  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.46  ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          ของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ  75  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น รหัสวิชา  2100 – 1008  หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง  พุทธศักราช  2546) ประเภทวิชา               ช่างอุตสาหกรรม  พบว่าโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) 4.54 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.49       

 


Sukhothaitc Network © 2012

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.594787 sec.